top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

(Aydınlatma ve Rıza Metni)

Orphan Yazılım, Bilişim, Arge, Akademi, Dijital Yayın Paz. Reklam ve Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni kapsamında, hizmet verilen müşterilere çeşitli kampanyalar sunar. Bunların gerçekleştirilebilmesi için veri toplar ve bildirimler gönderir. Bu sözleşmeyi kabul ederek www.orphanakademi.com web sitesi üyeliğiniz kapsamındaki faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için; isim-soyadı, iletişim, meslek, şehir bilgilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlarla kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul etmiş sayılırsınız.

Orphan Akademi tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla;

Ali Ömür Teorisi eğitimi için başvuru alınması,
Kişisel verilerin kullanıcı alışkanlıklarına göre analiz edilmesi, fırsatların sunulması ve Şirket içi raporlanması,
Dönemsel olarak kullanıcı memnuniyet anketi yapılması,
Özel kampanyaların oluşturulması, SMS, e-posta, uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulması,
İsim - Soyadı
Üye Bilgisi
İletişim Bilgisi
Üye İşlem Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Fiziksel Mekân Güven Bilgisi
İtibar Yönetim Bilgisi
Risk Yönetim Bilgisi
Denetim ve Teftiş Belgesi
gibi bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması konusuna binaen Ali Ömür Teorisi Eğitimi üyeliği kapsamında Aydınlatma Metni’ni okudum, bu kapsamda Rıza Metni’ne onay veriyorum.

Orphan Yazılım, Bilişim, Arge, Akademi, Dijital Yayın Paz. Reklam ve Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Orphan Yazılım, Bilişim, Arge, Akademi, Dijital Yayın Paz. Reklam ve Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Orphan Akademi tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek çeşitlendirilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yeni içeriklerin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sizin için sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek çeşitlendirilmesi ve size özel kampanyalar hazırlanması, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, internet ortamında internet sitemiz ve sosyal medya kanalları ile mobil ortamda mobil uygulamalarımız kanallarıyla, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması ve bu çerçevede oluşturulacak satış sonrasına ilişkin hizmetlerin yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle şikâyet formları ile toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d)Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi firmamızın www.orphanakademi.com sitesinde belirtilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir."
-Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, d) 11’inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.


 

bottom of page